Monday, 25/01/2021 - 16:52|
CHUNG TAY PHÒNG - CHỐNG DỊCH COVID-19

Hoạt động phát triển nhận thức: Toán "Chia số lượng 7 thành 2 phần theo các cách khác nhau", của các con lớp 5TA3.

 Hoạt động phát triển nhận thức - Làm quen với toán "Chia số lượng 7 thành 2 phần theo các cách khác nhau của các con lớp 5TA3.

Một số hình ảnh

 


Tác giả: Lê Thư